Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis jeb UVTN

Kas maksā?

 • Komersanti
 • Ārvalsts komersanta filiāles, kas ierakstītas komercreģistrā
 • Zemnieku saimniecības, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

Par ko jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis jeb UVTN?

Par transportlīdzekli, kas ir

 • reģistrēts īpašumā vai turējumā vai
 • uz darba līguma pamata lietots vai
 • no personas, kura nav komersants, patapināts.

Par kādu transportlīdzekli ir jāmaksā UVTN?

Par vieglo transportlīdzekli,

 • kurš ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai,
 • kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un
 • kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

Par kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kg, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā 3 sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Kad un kā var saņemt atbrīvojumu no nodokļa (UVTN) maksāšanas?

Transportlīdzekli deklarē, izmantojot e-CSDD, ja tas atbilst kādam no nosacījumiem:

1) ar ražotāja pilnvarojumu tas ir demonstrācijas transportlīdzeklis;

2) īpašumā vai turējumā esošs īstermiņa iznomāšanai (līdz 1 gadam) vai īstermiņa iznomāšanai kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību paredzēts transportlīdzeklis, ja šie iznomāšanas pakalpojumi veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma;
Transportlīdzekli, kuram piešķirtas taksometra numura zīmes nav iespējams deklarēt kā iznomāšanai paredzētu transportlīdzekli;

3) transportlīdzekli izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām.

Prasības transportlīdzekļa aprīkojumam, lai piemērotu atbrīvojumu no UVTN

Deklarējot CSDD transportlīdzekli, kurš tiek izmantots vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām, nodokļa maksātājs norāda maršruta kontroles sistēmas (GPS) darbības nodrošinātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs). Ja nepieciešams, to reģistrā var mainīt. Lai to izdarītu, ir jāuzrāda transportlīdzeklim cita maršruta kontroles sistēmas (GPS) darbības nodrošinātāja kontroles sistēma. Prasības šādai sistēmai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.672 „Prasības maršruta kontroles sistēmām””.

Maršruta kontroles sistēmai ir jānodrošina ar katru braucienu saistīto datu piefiksēšana un saglabāšana. Šos maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas formā komersantam) ir pienākums uzglabāt likumā „Par grāmatvedību” noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Valsts ieņēmumu dienestam. Konkrētas atskaites formas, kurās norāda maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus normatīvie akti nereglamentē.

Tātad degvielas uzskaite (piemēram, ar ceļazīmēm vai maršruta lapām) nav jāveic komersantiem, kuri

 • veic ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, izmantojot maršruta kontroles sistēmu, un
 • izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un
 • to ir deklarējis valsts akciju sabiedrības CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

atbilstoši Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.pantā noteiktajai kārtībai.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekli nemaksā arī:

 • par operatīvajiem transportlīdzekļiem;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
 • par transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;
 • par transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;
 • par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;
 • par transportlīdzekli, ja nodokļa maksātājs apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi un ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā;
 • par transportlīdzekli, kuru maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • par transportlīdzekli, kurš tiek nomāts uz nomas līguma pamata no fiziskas personas.

Kad un kā uzņēmuma transportlīdzekli deklarēt CSDD?

Kad iestājas tiesības uz atbrīvojumu, transportlīdzekli reģistrē e-CSDD tajā pašā mēnesī līdz 25.datumam. Atbrīvojumu sāk piemērot no nākamā mēneša. Atbrīvojumu beidz piemērot sākot ar mēnesi, kad nodokļa maksātājs zaudē tiesības uz atbrīvojumu. Šādu transportlīdzekli nodokļa maksātājs deklarē CSDD piecu dienu laikā pēc nodokļa atbrīvojuma zaudēšanas.

Nodokļa likmes

Nodoklis ir noteikts kā fiksēts ikmēneša maksājums, atkarībā no transportlīdzekļa reģistrācijas datuma un motora tilpuma.

Reģistrēts līdz 2005.gada 1.janvārimReģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra
Nodokļa likme (EUR/mēnesī)Motora tilpums (cm3)Nodokļa likme (EUR/mēnesī)
46≤ 200029
2001-250046
>250062

Nodokļa likme par elektroautomobili ir 10 eiro mēnesī.

Nodokļa maksāšanas kārtība

 • nodokli par katru transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par 3 mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir nodokļu maksātāja īpašumā vai turējumā;
 • nodokli maksā pirms valsts tehniskās apskates par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate;
 • par transportlīdzekli, kas tiek Latvijā reģistrēts pirmo reizi, nodokli maksā par to kalendāro mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, dienā, kad veic transportlīdzekļa reģistrāciju;
 • nodokļu maksātājs, kurš nav reģistrēts, kā transportlīdzekļa turētājs, lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav nodokļu maksātājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam;
 • pārējo uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates.

Kad un kam Valsts ieņēmumu dienests atmaksā Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli:

 • nodokļa maksātājam, kas attiecīgā taksācijas perioda laikā noņem no uzskaites norakstīšanai savu transportlīdzekli (samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzekli noņem no uzskaites);
 • nodokļa maksātājam, ja tas savā turējumā esošo transportlīdzekli nodod atpakaļ īpašniekam (samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzeklis atdots atpakaļ īpašniekam);
 • nodokļa maksātājam par transportlīdzekli, par kuru samaksāts UVTN, taču attiecīgā taksācijas perioda laikā iestājas likumā noteiktie atbrīvojumi;

Nodokļa maksātājs, kurš vēlas saņemt uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa nodokļa atmaksu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu  par nodokļa atmaksu, kurā norāda automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu un mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli neatmaksā, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs ir kļuvis attiecīgi par tā paša transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai