Individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs

Individuālais komersants – kad un kā reģistrēt, kādi ir nodokļi

Komerclikuma 1. pants nosaka, ka individuālais komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona, kura veic komercdarbību, t.i., saimniecisko darbību, kas ir jebkura sistemātiska un patstāvīga darbība par atlīdzību.

Atsevišķu veidu saimniecisko darbību drīkst veikt tikai komersants. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

Fiziskajai personai ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja tās:

1) gada apgrozījums no fiziskās personas veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 eiro;

vai

2) veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta darbībai; komercaģenta jēdzienu nosaka Komerclikuma 45. pants – tas ir komersants, kas pilnvarots citas personas (principāla) vārdā un labā pastāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī sagatavot to noslēgšanu;

vai

3) veiktā saimnieciskā darbība atbilst māklera darbībai; māklera jēdzienu definē Komerclikuma 64. pants – komersants, kurš nodarbojas ar starpniecību darījumu noslēgšanā citu personu labā, nebūdams pastāvīgi saistīts ar šīm personām līgumiskās attiecībās; šis nosacījums neattiecas uz personām, kas veic biržas darījumus;

vai

4) veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:

  • gada apgrozījums no saimnieciskās darbības pārsniedz 28 500 eiro,
  • saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk nekā piecus darbiniekus.

Fiziskā persona var sevi pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā arī tad, ja tā neatbilst iepriekš minētajām prasībām.

Kā individuālo komersantu pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā?

Lai reģistrētu individuālā komersanta komercdarbību, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz:

  • pieteikuma veidlapa;
  • nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegta piekrišana individuālā komersanta juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā; ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz;
  • informācija par valsts nodevas apmaksu.
  • informācija par publikāciju “Latvijas Vēstnesī”.

Veidlapas var atrast Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Fiziskā persona kā saimnieciskās darbības veicējs

Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību. To var veikt gan elektroniski EDS, gan klātienē VID klientu apkalpošanas centros.

Kādus nodokļus maksā individuālais komersants?

Individuālais komersants (IK) var izvēlēties maksāt

  • iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības vai
  • mikrouzņēmumu nodokli.

Atbilstoši 2018. gada izmaiņām pirmajā gadījumā 20% ienākumam līdz 20 004 eiro gadā vai 23% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 55 000 eiro vai mikrouzņēmumu nodokli 15% no ieņēmumiem.

Saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” individuālais komersants ir pašnodarbināta persona, kurai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) jāveic kā pašnodarbinātai personai.

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru (2018. gadā – 430 eiro), no ienākumiem jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai. Ja ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, jāveic VSAOI vispārējā apmērā (32,15%).

No starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā iemaksu objekta 5% apmērā jāveic arī VSAOI maksājums pensiju apdrošināšanai. Ja pašnodarbinātā ienākums visa kalendāra gada laikā nesasniedz 50 eiro, tad VSAOI 5% apmērā var neveikt.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai