Atvaļinājums – darbinieka tiesības, kuras ir pienākums izmantot

Ikgadējais atvaļinājums ir tiesības, kuras darbiniekam ir pienākums izmantot. Atvaļinājumu darba devējs nedrīkst kompensēt naudā – likums nepieļauj iespēju darbiniekam saņemt atvaļinājuma naudu un turpināt strādāt. Atvaļinājuma izmantošanas laiks tiek noteikts pēc abu pušu vienošanās. Pastāv vairāki veidi kā uzņēmumā organizēt atvaļinājuma piešķiršanu – rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu nepieciešams jebkurā no tiem. Svētku un slimības dienas ietekmē atvaļinājumu.

Atvaļinājuma organizēšanas veidi un piešķiršana

Ikgadējo atvaļinājumu darbiniekam piešķir, ņemot vērā darbinieka individuālo darba gadu – viena gada periods no darba līguma noslēgšanas dienas.

Atvaļinājuma izmantošana ir abu pušu vienošanās. Lai arī likums paredz, ka darba devējam ir pienākums pēc iespējas ņemt vērā darbinieka vēlmes, lēmumu par atvaļinājuma izmantošanas periodu pieņem darba devējs. Izņēmumi ir situācijas, kad atvaļinājums darba devējam ir jāpiešķir obligāti.

Atvaļinājumu grafiks

Gada sākumā, iesaistoties visiem darbiniekiem, tiek izveidots atvaļinājumu grafiks, kuru apstiprina uzņēmuma vadība. Grafiks ir pieejams visiem.

Šajā gadījumā darbinieks apliecina savu piekrišanu atvaļinājuma periodam, parakstot atvaļinājuma grafiku, un darbiniekam iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu nav jāraksta. Ja atvaļinājumu vēlas izmantot citā laikā, nekā norādīts grafikā, darbiniekam jāraksta iesniegums par atvaļinājuma pārcelšanu, norādot konkrēto laiku. Darba devējam ir jāraksta rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu abos gadījumos.

Atvaļinājuma piešķiršana individuāli

Ja darbinieku atvaļinājumu periodi netiek plānoti gada sākumā, darbiniekam atvaļinājums tiek piešķirts pamatojoties uz iesniegumu. Šādas atvaļinājumu organizācijas gadījumā iekšējā dokumentā, parasti tie ir darba kārtības noteikumi, norāda cik ilgi pirms vēlamā atvaļinājuma darbiniekam ir jāiesniedz iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu. Darba devējam ir jāraksta rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu.

Atvaļinājuma piešķiršana visiem vienlaikus

Ja organizācijas darbības efektivitātes nodrošināšanai piemērotākais ir atvaļinājuma veids, kad visa organizācija dodas atvaļinājumā vienlaikus, darba devējs izdod rīkojumu par šāda atvaļinājuma piešķiršanu. savukārt darbinieki apliecina ar parakstu uz šī rīkojuma vai tā pielikumā, ka ir iepazinušies ar informāciju.

Atvaļinājuma pagarināšana un pārcelšana

Rīkojumā darba devējs norāda piešķirto atvaļinājuma periodu – pirmo un pēdējo atvaļinājuma dienu. Ja šajā periodā iekrīt svētku dienas, atvaļinājums pagarinās atbilstoši svētku dienu skaitam – tās tiek pieskaitītas pie pēdējās atvaļinājuma dienas. Ja atvaļinājuma laikā darbinieks saslimst, atvaļinājumu pārceļ vai pagarina.

Darbiniekam ir jāsazinās ar darba devēju un jāinformē par slimības lapu atvaļinājuma laikā un jāvienojas par atvaļinājuma pagarināšanu vai pārcelšanu. Slimības nauda un atvaļinājuma nauda savstarpēji nav vienādojamas. Saslimšana atvaļinājuma laikā prasa grāmatvedībai izmaksātās atvaļinājuma naudas pārrēķina veikšanu, kas atspoguļosies nākamajā darba samaksas reizē pēc atvaļinājuma (visticamāk, ka darba devējs veiks ieturējumu).

Lai nodrošinātu katra darbinieka tiesības uz pienācīgu atpūtu, Darba likums pieļauj tikai atsevišķas situācijas, kad ikgadējo atvaļinājumu var pārcelt. Daļējā apmērā, divas nedēļas, var pārcelt darbinieka atvaļinājumu uz nākamo gadu, ja darbinieka atvaļinājums var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā. Šādā situācijā ir nepieciešama darbinieka rakstveida piekrišana. Ja kāda iemesla dēļ ikgadējie atvaļinājumi ir ilgākā laikā uzkrāti, tie nedzēšas – tie ir pakāpeniski jāizmanto, pievienojot kārtējam atvaļinājumam vai tā daļai.

Atvaļinājuma nauda

Darba devējs maksā atvaļinājuma naudu par tām dienām, kad normālā kārtā būtu bijis jāstrādā. Aprēķinu veic pēc vidējās izpeļņas par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no faktiski izmaksātās darba samaksas, t.sk. algas, piemaksām, prēmijām. Ieturējumi no darba algas, parādi, ja tādi ir, kā arī slimības nauda ietekmē atvaļinājuma naudas apmēru.

Kad saņemt atvaļinājuma naudu – vienu dienu pēc atvaļinājuma vai nākamajā darba samaksas reizē, lemj darbinieks. Darba devēja pienākums atvaļinājuma naudu izmaksāt vienu dienu pirms atvaļinājuma. Ja darbinieks vēlas saņemt šo naudu nākamajā darba samaksas reizē, darbiniekam ir jāraksta iesniegums darba devējam ar lūgumu pārnest atvaļinājuma naudas izmaksu. Darba devējs nedrīkst lūgt vai pieprasīt šādu iesniegumu no darbinieka puses.

Atvaļinājumu kompensēt naudā nedrīkst. Tāda iespēja, kā saņemt atvaļinājuma naudu un turpināt strādāt, nepastāv.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai