Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

1) par attaisnotajiem izdevumiem;

2) ja taksācijas gada laikā ienākumiem nav piemērots viss noteiktais gada neapliekamais minimums vai

3) ja taksācijas gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 12 000 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pārmaksāto nodokli VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā uz bankas kontu, kuru fiziskā persona ir norādījusi, iesniedzot deklarāciju.

1. marts ir tikai pirmā diena, lai iesniegtu deklarāciju par 2018. gadu.
Līdz 1. jūnijam deklarācija ir jāiesniedz tiem, kam tas ir jādara obligāti,  tostarp saimnieciskās darbības veicējiem, tiem, kas izīrē dzīvokli vai kam ir izveidojusies nodokļu piemaksa u. c. gadījumos.
Brīvprātīgi iesniegt deklarāciju var 3 gadu laikā, t.i., par 2018. gadu līdz pat 2021. gada 31. decembrim.

Ir iespēja čekus par attaisnotiem izdevumiem reģistrēt uzreiz, nekrājot tos uz deklarācijas nodošanas brīdi. VID ir radījis aplikāciju, ko ir iespējams lejuplādēt telefonā no VID mājaslapas. Izmantojot šo aplikāciju, čekus var nofotografēt un iegūto attēlu nosūtīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS). Tādā gadījumā, iesniedzot gada deklarāciju izmantojot EDS, tajā jau būs informācija, ko ir iesnieguši darba devēji, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), un informācija par attaisnotajiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka pati deklarācija jau būs faktiski aizpildīta.

Gada ienākumu deklarācijā iekļaujamās summas

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums līdz 2400 eiro atkarībā no kopējā ienākuma lieluma, kā arī visi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktie:

  • atvieglojumi par apgādībā esošām personām;
  • atvieglojumi papildu atvieglojums personām, kurām ir noteikta invaliditāte;
  • atvieglojumi politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
  • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
  • attaisnotie izdevumi par veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
  • veikti ziedojumi un dāvinājumi, tostarp politiskajām partijām ziedojuma un dāvinājuma veidā nodotās summas;
  • veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

Jāņem vērā, ka 2018. gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemērojamā kopējā attaisnoto izdevumu norma ir 600 eiro.

Tāpat jāņem vērā, ka var rasties arī nodokļa parāds, kas ir atmaksājams Valsts Kasē. Biežāk šāda situācija rodas, ja ikmēneša algai tiek piemērots pārlieku liels neapliekamais minimums, kā arī citas situācijas, par kurām vairāk aprakstīts “Kā darba ņēmējam gada beigās var rasties nodokļa pārmaksa vai parāds”.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai