Kas jāzina pašnodarbinātajiem?

minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas skar pašnodarbinātos, “radošos” un darba devējus, kuri nodarbina pašnodarbinātos? Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, obligāto iemaksu ziņojumos deklarētais kopējais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, obligātās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu (algu) no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Kas jāzina darba devējiem?

Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir arī pašnodarbinātais, deklarētais (summētais) obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, minimālās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (minimālās iemaksas), kas papildus jāveic darba devējam par darba ņēmējiem, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Vienas darba dienas laikā darba devējs saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām EDS.

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas no saviem līdzekļiem veikt minimālās iemaksas.

Viss šis process izskatās piemēram šādi:

  1. Darbiniekam darba alga 2021. gada jūlijā – 300 EUR, augustā – 200 EUR, septembrī – 350 EUR.
  2. Līdz 2021. gada 20. decembrim VSAA aprēķina minimālās iemaksas ceturksnī.
  3. gada 21. decembrī darba devējs EDS saņem informāciju par darbiniekam aprēķinātajām minimālajām iemaksām.
  4. Darba devējs minimālās iemaksas par darba ņēmēju pārskaita vienotajā nodokļu kontā līdz 2022. gada 23. martam .

VSAA, aprēķinot minimālās iemaksas, ņem vērā:

 • ja aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par MK noteikto minimālo mēneša darba algu – 500 euro –, darba devējs minimālās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam obligāto iemaksu objektam. Tas nozīmē, ka, ja persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, visi darba devēji maksā minimālās iemaksas proporcionāli personas nodarbināšanai, un tām kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmējs;
 • minimālo mēneša iemaksu objektu piemēro proporcionāli tām pārskata ceturkšņa kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmējs;
 • minimālo iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:
 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas,
 • darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu,
 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns,
 • par pārejošu darbnespēju, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Kas jāzina pašnodarbinātajiem?

Ja darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir arī pašnodarbinātais, deklarētais (summētais) obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, minimālās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veic darba devējs. Pašnodarbinātais veic minimālās iemaksas tikai tajos periodos, kad nav vienlaikus uzskatāms par darba ņēmēju likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ja pašnodarbinātā ziņojumā deklarētais obligāto iemaksu objekts – saimnieciskās darbības ienākums, ir mazāks par minimālo iemaksu objektu 1500 euro ceturksnī, VSAA aprēķina minimālās iemaksas 10 % apmērā valsts pensiju apdrošināšanai, kas pašnodarbinātajam jāveic, lai obligātās iemaksas būtu veiktas minimālajā apmērā.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus arī darba ņēmējs, paredz, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 1500 euro ceturksnī, viņš iesniedz EDS iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem:

1) līdz 2021. gada 15. jūlijam – par 2021. gada trešo ceturksni;

2) līdz 2021. gada 15. oktobrim – par 2021. gada ceturto ceturksni.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā norāda, ka konkrētā ceturkšņa mēnešos prognozētais saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 500 euro mēnesī vai 1500 euro ceturksnī.

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis VID šādu iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, VID informāciju nodod VSAA, tā minimālās iemaksas neaprēķina un pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID iesniegumu par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem, VSAA aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, ja pats pašnodarbinātais nav veicis iemaksas vismaz no 1500 euro ceturksnī.

VSAA aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz 2021. gada 20. decembrim un 2022. gada 20. martam paziņo to VID, kas nekavējoties informē pašnodarbināto EDS.

Vienas darba dienas laikā pašnodarbinātais EDS un e-pastā saņem informāciju par VSAA aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas EDS veikt minimālās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.

Pašnodarbinātajam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas) veikt minimālās iemaksas brīvprātīgi, ja pašnodarbinātais to vēlas.

Kas jāzina pašnodarbinātajiem ar radošās personas statusu?

Pašnodarbinātais,

 • kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un
 • kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par divpadsmit MK noteiktajām minimālajām mēneša darba algām,

minimālo iemaksu veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās iemaksas par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Pārmaksāto minimālo iemaksu atmaksāšana

VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo iemaksu objektu gadam. Darba devējs un pašnodarbinātais par iepriekšējā gada laikā pārmaksātajām minimālajām iemaksām EDS saņems informāciju katru gadu pēc 21. marta.

Katra darba devēja pārmaksātās obligātās iemaksas VID novirza citu nodokļu parādu segšanai, ja tādi ir, vai ieskaita nākamo periodu maksājumos, vai pēc pieprasījuma atmaksā.

Lai atgūtu pārmaksātās minimālās iemaksas, darba devējiem un pašnodarbinātājiem pēc informācijas saņemšanas jāiesniedz VID iesniegums EDS sistēmā, uzrādot kredītiestādes kontu, uz kuru pēc iesnieguma izvērtēšanas un pārbaudes ir jāpārskaita pārmaksātās minimālās iemaksas. Iesniegumu var aizpildīt brīvā formā sadaļā “Sarakste ar VID”.

 

Saistošie normatīvie akti

 1. Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
 2. Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
 3. Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”.

 

aksta tapšanā izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta publiskotie materiāli.

Pieteikties konsultācijai