VID jāinformē par aizdevumiem virs 15000 EUR

1.jūnijs ir termiņš informācijas iesniegšanai VID par saņemtajiem vai izsniegtajiem aizdevumiem, ja tos ir izsniedzis viens aizdevējs un aizdevumu apmērs pārsniedz 15 000 eiro.

Kam, kādos gadījumos ir jādeklarē aizdevumi/aizņēmumi un kad par tiem ir maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis nosaka likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un tā 8. pantā minētie noteikumi.

Kam ir pienākums iesniegt informāciju VID?

Nodokļu maksātājam jāsniedz informācija VID par saņemto aizdevumu, ja

 • aizdevējs ir nerezidents vai
 • aizdevējs ir fiziska persona – rezidents, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros.

Ja aizdevumu fiziskai personai izsniedz Latvijā reģistrēta juridiska persona, tad tā informē VID par šo aizdevumu.

Kādos gadījumos ir jādeklarē aizņēmumi?

 • ja aizdevuma apmērs 2016. gadā no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 eiro;
 • ja aizdevumu apmērs iepriekšējā gadā (2015. gadā) no viena aizdevēja nepārsniedza 15 000 eiro, taču kopā ar 2016. gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 eiro;
 • ja aizdevējs 2016. gadā ir izsniedzis fiziskajai personai jaunu aizdevumu papildus iepriekšējam aizdevumam (to kopsummai), par kuru Valsts ieņēmumu dienestam jau ir sniegta informācija, un iepriekš izsniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa papildus aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 eiro.

Kādos gadījumos aizņēmumi nav jādeklarē?

Informācija par neatmaksāto aizņēmuma daļu virs 15 000 eiro tā saņēmējiem nav jāsniedz:

 • ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, t.i. vecākiem, bērniem, mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, mazmazbērniem, vecvecākiem, brāļu un māsu bērniem u.tml.
 • ja aizdevējs ir Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Kad un kam par aizdevumu jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Aizdevumu vai tā daļu, kuru fiziska persona ņem ārpus saimnieciskās darbības un nav atmaksājusi aizdevuma līgumā noteiktajā aizdevuma atmaksas termiņā, tiek pielīdzināts fiziskas personas ienākumam, par ko ir maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Par ienākumu gūšanas dienu tiek uzskatīta:

 • mēneša pēdējā diena pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa vai
 • mēneša pēdējā diena no aizdevuma izsniegšanas dienas, ja aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš pārsniedz 60 mēnešus.

Fiziskas personas ienākumam nepielīdzina:

1) viena aizdevēja izsniegto aizdevumu (arī vairāku aizdevumu summu), kas nepārsniedz 1500 eiro;

2) aizdevumu, kas izsniegts fiziskajai personai, tās laulātajam vai ar to radniecībā esošām personām līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, lai tā segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta otrās daļas 2.punktā minētajiem nosacījumiem;

3) aizdevumi, kurus fiziskajai personai izsniegusi persona, ar kuru to saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

Kas ir atbildīgs par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu

Atbildīgā persona par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu tiek noteikta, ņemot vērā, vai aizdevuma līgums atbilst likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajiem kritērijiem.

Ja aizdevuma līgums atbilst noteiktajiem kritērijiem, un aizdevums netiek atmaksāts atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu ir atbildīgs aizdevuma ņēmējs – fiziskā persona. Savukārt, ja aizdevuma līgums neatbilst noteiktajiem kritērijiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu ir atbildīgs aizdevējs.

Aizdevuma līgums atbilst likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajiem kritērijiem, ja:

 • aizdevumu ir izsniedzis komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas;
 • aizdevuma līgums ir noslēgts rakstiski;
 • aizdevums tiek izsniegts bezskaidras naudas veidā, un aizdevuma atmaksa veicama bezskaidras naudas veidā;
 • aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 60 mēnešus;
 • aizdevējam nav nodokļu parādu aizdevuma izsniegšanas dienā, kas vecāki par vienu mēnesi no attiecīgā nodokļa likumā noteiktās samaksas dienas;
 • maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz
  • reizinājumu, kas iegūts 30 % no aizdevuma ņēmēja vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā līdz aizdevuma izsniegšanas dienai reizinot ar 60.
  • Ja aizdevuma ņēmējs – īpašnieks (dalībnieks, biedrs) negūst ienākumus no aizdevēja, tad maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz uz aizdevuma ņēmēju attiecināmo aizdevēja pašu kapitāla apmēru (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu);
 • visu fiziskajām personām sniegto aizdevumu summa nepārsniedz aizdevēja pašu kapitālu (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu).

Neskaidrību gadījumā varat saņemt mūsu speciālistu konsultāciju, kā arī palīdzību aizdevumu deklarēšanā.  Zvaniet +371 28662328 vai rakstiet gramatvede@ilgak.lv.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai