VSAA obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem

Pašnodarbinātie un autori, kuri nav darba ņēmēji, un prognozē ienākumus mazākus par noteikto minimālo algu, var izvēlēties nemaksāt minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kā rīkoties pašnodarbinātajiem un autoriem? Kā minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas skar darba devējus, kuri nodarbina pašnodarbinātos?

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

No 2021. gada 1. jūlija ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas), kas ir obligāts maksājums, ko par katru personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālais iemaksu objekts ceturksnī ir 1500 euro vai 500 euro mēnesī.

Ja ienākums nesasniedz 1500 eiro ceturksnī, tad saimnieciskās darbības veicēji maksā obligātās sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 10% apmērā un minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas drīkst neveikt.

Minimālās iemaksas katrai konkrētai apdrošināmajai personai aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Minimālās iemaksas piedzen Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lai noteiktu, vai par konkrēto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, VSAA summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie visiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā statusā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Kā informēt VID par ienākumiem, kas nesasniedz minimālo algu?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina tos saimnieciskās darbības veicējus, t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus, un autoratlīdzību saņēmējus, kuri nav vienlaikus darba ņēmēji un prognozē, ka viņu saimnieciskās darbības ienākums no 01.07.2021. nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, tiek aicināti informēt par to VID.

Iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz šī gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni un līdz 15.oktobrim par ceturto ceturksni. Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus – konkrētus mēnešus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 1500 eiro ceturksnī.

Kad minimālās iemaksas neaprēķina?

Minimālās iemaksas katrai konkrētai apdrošināmajai personai aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Minimālās iemaksas piedzen Valsts ieņēmumu dienests (VID). Minimālās iemaksas darba devēji un pašnodarbinātie pārskaita uz vienoto nodokļu kontu.

Lai noteiktu, vai par konkrēto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, VSAA summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie visiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā statusā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Minimālās iemaksas neveic par:

 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • personu ar I un II grupas invaliditāti;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 • personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;

Par darbības pārtraukšanu pašnodarbinātais iesniedz iesniegumu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesniegumu var aizpildīt brīvā formā sadaļā “Sarakste ar VID”. VID informāciju nodos VSAA, kura to ņems vērā, aprēķinot minimālās iemaksas.

 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem;
 • personu, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka);
 • personu, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tā uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka).

 

Kā tiek atmaksātas pārmaksātās minimālās iemaksas lasi “Minimālo obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšana”

 

Saistošie normatīvie akti

 1. Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
 2. Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
 3. Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”.

 

Raksta tapšanā izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta publiskotie materiāli.

Pieteikties konsultācijai