VSAA minimālo obligāto iemaksu aprēķināšana

No 1. jūlija ir stājušās spēkā izmaiņas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas noteic, ka par katru sociāli apdrošināmo personu jāveic valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas (minimālās iemaksas) vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālo iemaksu objekts ir trīs minimālās algas – 1500 eiro ceturksnī jeb 500 eiro mēnesī. Aktuālus jautājumus par minimālo iemaksu aprēķināšanu skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Kam un kad aprēķinās minimālās iemaksas?

Minimālās iemaksas VSAA aprēķinās:

 • tiem darba devējiem, kuru darbiniekiem kopējie Valsts ieņēmumu dienesta (VID) deklarētie ienākumi 2021. gada 3. ceturksnī ir mazāki par 1500 eiro;
 • pašnodarbinātajiem, kuriem kopējie VID deklarētie ienākumi 2021. gada 3. ceturksnī ir mazāki par 1500 eiro un VID nav iesniegts iesniegums, ka tiks gūts mazāks ienākums.

Minimālās iemaksas netiks aprēķinātas par darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, kuri atbilst kādai no izņēmuma kategorijām.

Pirmo reizi par 2021. gada 3. ceturksni minimālās iemaksas aprēķinās 2021. gada decembrī (līdz 20. decembrim).

Turpmākie minimālo iemaksu aprēķinu termiņi

Par 2021. gada 4.ceturksni: līdz 2022.gada 20.martam, un līdz 2022. gada 31.martam veic pārrēķinu par 2021.gada 2.pusgadu.

Par 2022. gada 1.ceturksni: līdz 2022. gada 20.jūnijam.

Par 2022.gada 2.ceturksni: līdz 2022. gada 20.septembrim.

Par 2022.gada 3.ceturksni: līdz 2022. gada 20.decembrim.

Par 2022.gada 4.ceturksni: līdz 2023. gada 20.martam, un līdz 2023. gada 31.martam veic pārrēķinu par 2022.gadu.

VSAA nosūtīs VID informāciju par summu, kas katram darba devējam būs jāpiemaksā par saviem darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajam par sevi. Savukārt pēc VSAA informācijas saņemšanas VID vienas darba dienas laikā ar elektroniskās deklarēšanas sistēmas starpniecību informēs par to darba devējus un pašnodarbinātos.

Aprēķinātās minimālās iemaksas VSAA reģistrēs personas apdrošināšanas kontā atbilstoši tiem apdrošināšanas veidiem (piemēram, slimībai, bezdarbam, pensijai u. c.), kuriem tā ir pakļauta kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais. Reģistrētās minimālās iemaksas tiks ņemtas vērā apdrošināšanas pabalstu vai atlīdzības apmēru noteikšanai, piešķirot šos pakalpojumus.

Piešķirot pensiju, minimālās iemaksas tiks ņemtas vērā tikai tad, ja darba devējs vai pašnodarbinātais faktiski  tās būs samaksājis.

Kad un kam neaprēķinās minimālās iemaksas?

 1. Minimālās iemaksas neaprēķinās proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:
  • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas;
  • darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
  • darba ņēmējs (bērna tēvs) atrodas atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu;
  • pašnodarbinātais negūst ienākumus, jo kopj bērnu vecumā līdz diviem gadiem;
  • darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
  • ir pārejoša darbnespēja, grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, ja par šiem periodiem ir izsniegta darbnespējas lapa.
 2. Pašnodarbinātajam, kurš vienlaikus ir darba ņēmējs, neatkarīgi no ienākumu apmēra ceturksnī, jo, ja ienākumi būs mazāki, piemaksa būs jāveic darba devējam.
 3. Darba devējam par kalendārajām dienām, kurās darbinieks nav darba attiecībās ar konkrēto darba devēju.
 4. Minimālās iemaksas nebūs jāmaksā darba devējam par darbinieku vai pašnodarbinātajam par sevi, ja:
  • persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai viņai ir piešķirta vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi);
  • persona ir ar I un II grupas invaliditāti;
  • personas pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;*
  • personas pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;*
  • personas pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas ir atzīts par personu ar invaliditāti;*
  • persona ir vecumā līdz 24 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
  • minētajām personām tikai ar šo statusu saistītajiem darba devējiem vai esot pašnodarbinātajam netiks aprēķinātas minimālās iemaksas. Ja persona nodarbināta vēl pie cita darba devēja, tad šim darba devējam būs jāpiemaksā iemaksas līdz minimālajām;
  • personu nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;**
  • persona ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un to nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;**
  • persona sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu, vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;**
  • persona ir sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka;**
  • pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
  • persona ir notiesāta un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā.*

Informācija, kas nepieciešama atvieglojumu piešķiršanai, ir VSAA rīcībā vai VSAA to saņem no attiecīgajiem valsts reģistriem. Ne darba devējiem, ne pašnodarbinātajiem VSAA tas nav jāziņo.

*Ja personai algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti bērni, tad ne par šo personu, ne par viņas laulāto viņu darba devējiem vai viņiem pašiem kā pašnodarbinātajiem nav jāveic minimālās iemaksas.

**Minētajām personām tikai ar šo statusu saistītajiem darba devējiem vai esot pašnodarbinātajam netiks aprēķinātas minimālās iemaksas. Ja persona nodarbināta vēl pie cita darba devēja, tad šim darba devējam būs jāpiemaksā iemaksas līdz minimālajām;

 

Informācijas avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Kas jāzina pašnodarbinātajiem?

Minimālo obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšana

minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas skar pašnodarbinātos, “radošos” un darba devējus, kuri nodarbina pašnodarbinātos? Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, obligāto iemaksu ziņojumos deklarētais kopējais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, obligātās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu (algu) no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Kas jāzina darba devējiem?

Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir arī pašnodarbinātais, deklarētais (summētais) obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, minimālās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (minimālās iemaksas), kas papildus jāveic darba devējam par darba ņēmējiem, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Vienas darba dienas laikā darba devējs saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām EDS.

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas no saviem līdzekļiem veikt minimālās iemaksas.

Viss šis process izskatās piemēram šādi:

  1. Darbiniekam darba alga 2021. gada jūlijā – 300 EUR, augustā – 200 EUR, septembrī – 350 EUR.
  2. Līdz 2021. gada 20. decembrim VSAA aprēķina minimālās iemaksas ceturksnī.
  3. gada 21. decembrī darba devējs EDS saņem informāciju par darbiniekam aprēķinātajām minimālajām iemaksām.
  4. Darba devējs minimālās iemaksas par darba ņēmēju pārskaita vienotajā nodokļu kontā līdz 2022. gada 23. martam .

VSAA, aprēķinot minimālās iemaksas, ņem vērā:

 • ja aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par MK noteikto minimālo mēneša darba algu – 500 euro –, darba devējs minimālās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam obligāto iemaksu objektam. Tas nozīmē, ka, ja persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, visi darba devēji maksā minimālās iemaksas proporcionāli personas nodarbināšanai, un tām kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmējs;
 • minimālo mēneša iemaksu objektu piemēro proporcionāli tām pārskata ceturkšņa kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmējs;
 • minimālo iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:
 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas,
 • darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu,
 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns,
 • par pārejošu darbnespēju, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Kas jāzina pašnodarbinātajiem?

Ja darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir arī pašnodarbinātais, deklarētais (summētais) obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 euro, minimālās iemaksas no starpības starp 1500 euro un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veic darba devējs. Pašnodarbinātais veic minimālās iemaksas tikai tajos periodos, kad nav vienlaikus uzskatāms par darba ņēmēju likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ja pašnodarbinātā ziņojumā deklarētais obligāto iemaksu objekts – saimnieciskās darbības ienākums, ir mazāks par minimālo iemaksu objektu 1500 euro ceturksnī, VSAA aprēķina minimālās iemaksas 10 % apmērā valsts pensiju apdrošināšanai, kas pašnodarbinātajam jāveic, lai obligātās iemaksas būtu veiktas minimālajā apmērā.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus arī darba ņēmējs, paredz, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 1500 euro ceturksnī, viņš iesniedz EDS iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem:

1) līdz 2021. gada 15. jūlijam – par 2021. gada trešo ceturksni;

2) līdz 2021. gada 15. oktobrim – par 2021. gada ceturto ceturksni.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā norāda, ka konkrētā ceturkšņa mēnešos prognozētais saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 500 euro mēnesī vai 1500 euro ceturksnī.

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis VID šādu iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, VID informāciju nodod VSAA, tā minimālās iemaksas neaprēķina un pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID iesniegumu par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem, VSAA aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, ja pats pašnodarbinātais nav veicis iemaksas vismaz no 1500 euro ceturksnī.

VSAA aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz 2021. gada 20. decembrim un 2022. gada 20. martam paziņo to VID, kas nekavējoties informē pašnodarbināto EDS.

Vienas darba dienas laikā pašnodarbinātais EDS un e-pastā saņem informāciju par VSAA aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas EDS veikt minimālās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.

Pašnodarbinātajam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas) veikt minimālās iemaksas brīvprātīgi, ja pašnodarbinātais to vēlas.

Kas jāzina pašnodarbinātajiem ar radošās personas statusu?

Pašnodarbinātais,

 • kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un
 • kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par divpadsmit MK noteiktajām minimālajām mēneša darba algām,

minimālo iemaksu veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās iemaksas par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Pārmaksāto minimālo iemaksu atmaksāšana

VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo iemaksu objektu gadam. Darba devējs un pašnodarbinātais par iepriekšējā gada laikā pārmaksātajām minimālajām iemaksām EDS saņems informāciju katru gadu pēc 21. marta.

Katra darba devēja pārmaksātās obligātās iemaksas VID novirza citu nodokļu parādu segšanai, ja tādi ir, vai ieskaita nākamo periodu maksājumos, vai pēc pieprasījuma atmaksā.

Lai atgūtu pārmaksātās minimālās iemaksas, darba devējiem un pašnodarbinātājiem pēc informācijas saņemšanas jāiesniedz VID iesniegums EDS sistēmā, uzrādot kredītiestādes kontu, uz kuru pēc iesnieguma izvērtēšanas un pārbaudes ir jāpārskaita pārmaksātās minimālās iemaksas. Iesniegumu var aizpildīt brīvā formā sadaļā “Sarakste ar VID”.

 

Saistošie normatīvie akti

 1. Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
 2. Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
 3. Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”.

 

aksta tapšanā izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta publiskotie materiāli.

VSAA obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem

Kā rīkoties pašnodarbinātajiem un autoriem, kas prognozē mazus ienākumus?

Pašnodarbinātie un autori, kuri nav darba ņēmēji, un prognozē ienākumus mazākus par noteikto minimālo algu, var izvēlēties nemaksāt minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kā rīkoties pašnodarbinātajiem un autoriem? Kā minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas skar darba devējus, kuri nodarbina pašnodarbinātos?

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

No 2021. gada 1. jūlija ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas), kas ir obligāts maksājums, ko par katru personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālais iemaksu objekts ceturksnī ir 1500 euro vai 500 euro mēnesī.

Ja ienākums nesasniedz 1500 eiro ceturksnī, tad saimnieciskās darbības veicēji maksā obligātās sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 10% apmērā un minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas drīkst neveikt.

Minimālās iemaksas katrai konkrētai apdrošināmajai personai aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Minimālās iemaksas piedzen Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lai noteiktu, vai par konkrēto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, VSAA summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie visiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā statusā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Kā informēt VID par ienākumiem, kas nesasniedz minimālo algu?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina tos saimnieciskās darbības veicējus, t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus, un autoratlīdzību saņēmējus, kuri nav vienlaikus darba ņēmēji un prognozē, ka viņu saimnieciskās darbības ienākums no 01.07.2021. nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, tiek aicināti informēt par to VID.

Iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz šī gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni un līdz 15.oktobrim par ceturto ceturksni. Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus – konkrētus mēnešus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 1500 eiro ceturksnī.

Kad minimālās iemaksas neaprēķina?

Minimālās iemaksas katrai konkrētai apdrošināmajai personai aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Minimālās iemaksas piedzen Valsts ieņēmumu dienests (VID). Minimālās iemaksas darba devēji un pašnodarbinātie pārskaita uz vienoto nodokļu kontu.

Lai noteiktu, vai par konkrēto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, VSAA summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie visiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā statusā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Minimālās iemaksas neveic par:

 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • personu ar I un II grupas invaliditāti;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 • personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;

Par darbības pārtraukšanu pašnodarbinātais iesniedz iesniegumu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesniegumu var aizpildīt brīvā formā sadaļā “Sarakste ar VID”. VID informāciju nodos VSAA, kura to ņems vērā, aprēķinot minimālās iemaksas.

 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem;
 • personu, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka);
 • personu, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tā uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka).

 

Kā tiek atmaksātas pārmaksātās minimālās iemaksas lasi “Minimālo obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšana”

 

Saistošie normatīvie akti

 1. Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
 2. Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
 3. Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”.

 

Raksta tapšanā izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta publiskotie materiāli.

Порядок внесения обязательных взносов для самозанятых лиц

Ko nozīmē minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?

No 2021. gada 1. jūlija tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).*
Minimālais VSAOI objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas – 1500 eiro.

Ja alga ir mazāka par MK noteikto minimālo algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī, darba devējam (t.sk. pašnodarbinātajam un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam (MUN)) par darba ņēmējiem jāmaksā minimālās VSAOI. Personai, kura ir nodarbināta pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā.

Kā noteiks minimālās VSAOI

Minimālās VSAOI, kas papildus jāveic darba devējam un pašnodarbinātajam, aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID. VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo VSAOI pārrēķinu, ņemot vērā minimālo VSAOI objektu gadam, un informē VID par darba devēja un pašnodarbinātā pārmaksātajām minimālajām VSAOI.

VID vienas darbdienas laikā informē darba devēju un pašnodarbināto elektroniskās deklarēšanas sistēmā par aprēķinātajām minimālajām VSAOI. Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās VSAOI par darba ņēmējiem. Pašnodarbinātajam ir tiesības līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālo VSAOI avansa maksājumu.

Ja pašnodarbinātais prognozē ienākumu <1500 eiro ceturksnī

Ja pašnodarbinātais (arī autoratlīdzības saņēmējs un (MUN)), kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

 • 2021.gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
 • 2021.gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

VID apliecinājumu nodos VSAA, un tā, ņemot vērā pašnodarbinātā prognozes, VSAOI par konkrēto ceturksni neaprēķinās.

Pašnodarbinātais, kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un kura VSAOI objekts gadā ir mazāks par 6000 eiro, minimālo VSAOI veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās VSAOI par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Minimālās VSAOI neveic par:

 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi);
 • personu ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 • personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka.

*Grozījumi  likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Nodokļu izmaiņas 2021. gadā

Vienotais nodokļu konts, minimālā alga, sociālās iemaksas no 2021.gada

No 2021. gada vienots nodokļu konts

No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus gan uzņēmēji, gan privātpersonas varēs pārskaitīt vienā bankas kontā – vienotā nodokļu kontā. Izņēmums ir muitas nodokļi, kuri vienotajā kontā tiks skaitīti, tikai sākot ar 2023. gadu.

Arī maksāšanas termiņš šiem nodokļiem ir noteikts viens –  katra mēneša 23. Tomēr neregulārajiem maksājumiem un maksājumiem, kas noteikti ar citu dokumentu, saglabāsies līdzšinējā kārtība, piemēram, neregulārajām deklarācijām un apmaksām, kas noteiktas ar VID lēmumos noteiktajiem termiņiem.

Kā notiks nodokļu summu segšana?

Bankas kontā iemaksātā summa automātiski tiks sadalīta atbilstoši nodokļu veidiem, ievērojot FIFO principu – pirmais iekšā, pirmais ārā. Līdz ar to vienlaikus vairs nevarēs būt gan nodokļu pārmaksa, gan parāds, par kuru aprēķina nokavējuma naudu. Kārtību kā tiek segti nodokļi nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai”.

Izmaiņas nodokļu deklarēšanas kārtībā

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, līdz katra mēneša 17. datumam jāiesniedz Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (darba devēja ziņojums) un elektroenerģijas nodokļa deklarācija. Savukārt izložu un azartspēļu nodoklis jādeklarē līdz katra mēneša 15. datumam.

Turpmāk nebūs spēkā VID paziņotie valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu termiņi. Visām tām deklarācijām, kuru iesniegšanas termiņš bija līdz 20. datumam, saglabāsies līdzšinējie iesniegšanas termiņi.

Neapliekamais minimums 2021. gadā

 1. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikts:
 • maksimālais gada neapliekamais minimums paliek nemainīgs, un tas ir 3600 EUR (300 EUR mēnesī);
 • gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, paliek nemainīgs, un tas ir 6000 EUR (500 EUR mēnesī);
 • gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, tiek paaugstināts uz 21 600 EUR (1800 EUR mēnesī) Apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro diferencēto neapliekamo minimumu, 2020. gadā ir 1200 EUR mēnesī.
 1. gadā saglabājas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu 2020. gada līmenī, un tas ir 250 EUR mēnesī.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”.

2021. gadā minimālā alga 500 EUR

No 2021. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 430 EUR līdz 500 EUR. Ar šīm izmaiņām* paredz, ka darbinieks, kuram ir minimālā darba alga 430 EUR mēnesī turpmāk saņems par aptuveni 50 EUR mēnesī vairāk.

*Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”.

Samazina sociālās iemaksas

No 2021. gada 1. janvāra par 1 procentpunktu samazināsies sociālās iemaksas– no līdzšinējiem 35,09% uz 34,09% – par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iemaksu likme darba devējam turpmāk būs 23,59%, bet darba ņēmējam – 10,50% apmērā.

Minimālās sociālās iemaksas

Taču turpmāk tiek noteiktas minimālās sociālās iemaksas vispārējā nodokļu režīmā un alternatīvajos nodokļu režīmos nodarbinātajiem, kuru atalgojums nesasniedz valstī noteikto minimālo algu. No 2021. gada jūlija tiks ieviests minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts – ceturksnī trīs minimālo algu apmērā. Minimālā darba alga no 2021. gada būs 500 EUR apmērā, un minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 EUR apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kas apdrošināti vispārējā kārtībā.

Minimālais sociālais nodoklis ceturksnī būs jāsamaksā no trīs minimālajām algām un, ja persona strādās pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus būs gan pašnodarbinātais, gan darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summēs kopā. Ja tie ceturksnī būs mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli segs darba devējs no saviem līdzekļiem. Obligātās minimālās sociālās iemaksas darba devēji iemaksās proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja, paredz likuma grozījumi.

Likme pensiju apdrošināšanai, ko veic pašnodarbinātie

No 2021. gada jūlija iemaksu likme pensiju apdrošināšanai, ko veic pašnodarbinātie, paredzēta 10% apmērā no ienākuma līdzšinējo 5% vietā. Tādas pat obligātās iemaksas attieksies uz pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniegs minimālo algu, un šādā gadījumā personai būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājums par ceturksnī plānotajiem ienākumiem. Savukārt, ja ienākumi pārsniegs minimālo algu, būs jāveic obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem noteiktajiem apdrošināšanas veidiem vismaz no minimālās algas un 10% apmērā no ienākumu starpības, paredz grozījumi.

*Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Pieteikties konsultācijai