2018. gada ienākumu deklarācija

2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarācija

Sākot ar 1. martu un līdz pat 3.jūnijam var iesniegt 2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, lai
•  piemērotu gada diferencēto neapliekamo minimumu,
•  progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes,
•  deklarētu attaisnotos izdevumus.

Iesniedzot 2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, jārēķinās, ka, summējot ienākumus gadā, var rasties situācija, ka nodoklis nav ieturēts pilnā apmērā vai arī samaksātais IIN 2018. gadā ir bijis lielāks, nekā sarēķinot visus ienākumus kopā gada griezumā. Turklāt 2018. gadā nodokļa pārmaksa jeb maksimālā atgūstamā summa par attaisnotajiem izdevumiem ir 20%.

Ja gada iedzīvotāju ienākumu deklarācijas sagatavošana rada raizes vai neskaidrības, varat griezties pēc palīdzības pie mūsu grāmatvežiem. Lai vienotos par konsultācijas laiku un samaksu, zvaniet pa telefonu 📞28662328 vai rakstiet uz e-pastu 📧 gramatvede@ilgak.lv

Mēneša un gada neapliekamais minimums

Kā piemēro mēneša un gada neapliekamo minimumu

Ja darbavietā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, darba devējs, izmaksājot mēnešalgu, piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. VID to nosaka, ņemot vērā personas iepriekš saņemtos ar nodokli apliekamos ienākumus, un noteikto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu paziņo darba devējam divas reizes gadā – līdz 1. augustam un līdz 1. janvārim. Savu prognozēto neapliekamo minimumu katrs pats var apskatīties EDS algas nodokļa grāmatiņā.
2018. gadā maksimālais neapliekamais minimums bija 200 eiro mēnesī, ko piemēroja algai līdz 440 eiro mēnesī jeb līdz 5280 eiro gadā. Ienākumiem no 440 līdz 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums pieaugot algas apmēram, samazinājās, savukārt ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī jeb 12 000 eiro gadā neapliekamais minimums netiek piemērots vispār.

Gada diferencētais neapliekamais minimums

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro personas gada ienākumam (summējot visus gūtos mēneša ienākumus), iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, ņemot vērā nodokļu maksātāja gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru, kā arī šādus lielumus:
•  VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu;
•  maksimālo gada neapliekamo minimumu (2018. gadā – 2400 eiro);
•  gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (2018. gadā – 5280 eiro);
•  gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu (2018. gadā – 12 000 eiro).

Gada diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts saskaņā ar šādu Ministru Kabineta noteiktu formulu:

GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur
K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
K = GNMmax / (AImax – AImin);
GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;
GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums;
AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
AImin– gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;
AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Var rasties situācija, ka gada diferencētais neapliekamais minimums atšķiras no gada laikā piemērotās prognozēto mēneša neapliekamo minimumu summas, piemēram, gadījumos, kad ienākumi bijuši mainīgi vai atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem. Ja minētie lielumi atšķiras, radusies starpība palielina vai samazina maksājamā nodokļa apmēru. Tādējādi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var izrādīties, ka izveidojies nodokļu parāds un šī starpība jāatgriež valstij. Parāds var rasties arī piemērojot IIN neatbilstoši visiem gūtajiem ienākumiem, jo IIN progresīvās likmes tiek piemērotas algai un tai pielīdzinātiem ienākumiem – autoratlīdzībai, uzņēmuma līguma gadījumā, pensijai.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Kopš 2018. gada mēneša ienākumam – darbavietā, kurā iesniegta nodokļa grāmatiņa, tiek piemērotas divas likmes: algai līdz 1667 eiro – 20%, virs 1667 eiro – 23%. Gada ienākumiem piemēro trīs IIN likmes – 20%, 23% un 31,4%.

Autoratlīdzības gadījumā gada laikā tās izmaksātājs piemēro 20% likmi neatkarīgi no autoratlīdzības apmēra. Līdz ar to var veidoties situācija, ka autoratlīdzības saņēmējam pēc deklarācijas iesniegšanas nodoklis ir jāpiemaksā, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 20 004 eiro.

Autoratlīdzību saņēmējiem jāņem vērā, ka personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai atlīdzības apmērs pie darba devēja ir mazāks par minimālās algas apmēru (430 eiro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā. Savukārt saimnieciskās darbība veicējiem gada deklarācijas iesniegšana ir obligāta.

Pensionāriem neapliekamais minimums un progresīvā IIN likme tiek piemērota pensijas izmaksāšanas brīdī

Neapliekamo minimumu pensionāriem, t.i., 2018. gadā 250 eiro mēnesī, neatkarīgi no tā, kur pensionārs ir iesniedzis savu algas nodokļa grāmatiņu, piemēro pensijas izmaksātājs. Tāpat arī izmaksāšanas brīdī no pensijas, kas pārsniedz 250 eiro, pensijas izmaksātājs ietur IIN 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro jeb 20 004 eiro gadā un 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR mēnesī.

Pensionāram bez neapliekamā minimuma var tikt piemēroti arī citi atvieglojumi, piemēram, saistībā ar invaliditāti.

Ja pensija ir pensionāra vienīgais ienākums un tā nesasniedz 55 000 eiro gadā, nodokļu deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai veiktu IIN pārrēķinu par gada ienākumu summu, ir brīvprātīga.

Ja pensija nav vienīgais ienākums, ir jāiesniedz VID 2018. gada ienākumu deklarācija, lai precizētu piemēroto neapliekamo minimumu un attiecīgi nomaksāto IIN. Iesniedzot ienākumu deklarāciju, gada ienākuma nodokļa aprēķināšanai visus ienākumi tiek summēti. Tā rezultātā var veidoties gan nodokļa pārmaksa, gan arī parāds, kuru būs nepieciešams samaksāt.

Nodokļu atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem

Atgūt var nodokli par attaisnotiem izdevumiem līdz 600 eiro gadā. Kā pārceļ lielākas summas?

No 2018. gada ir noteikta jauna attaisnoto izdevumu norma. Par 2018. gadu var atgūt nodokli no 600 eiro attaisnotajiem izdevumiem, un limits 600 eiro attiecas uz:
izdevumiem ārstniecībai, izglītībai, bērnu interešu pulciņiem, ziedojumiem, dāvinājumiem, tai skaitā ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajām partijām, kā arī uz izdevumiem par zobārstniecību, plānotām medicīniskām operācijām, olšūnu punkciju, endoprotēzēm.

Attaisnotajos izdevumos iekļaujamā summa nevar pārsniegt 50% no gada apliekamā ienākuma summas, t.i., summas, kurai piemēro IIN pēc neapliekamā minimuma, visu atvieglojumu piemērošanas. Nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ja IIN nav maksāts, attaisnojuma dokumentus par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem var iesniegt kāds no ģimenes locekļiem, kurš iedzīvotāju ienākuma nodokli ir maksājis, vai arī persona savus izdevumus var pārnest uz nākamajiem 3 taksācijas gadiem. Arī attaisnotos izdevumus virs 600 eiro pārceļ uz nākamajiem 3 gadiem. Ziedojumi un dāvinājumi netiek pārcelti uz nākamajiem gadiem. Šo pārsnieguma summu atskaita no apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem 3 gadiem pēc konkrētā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas. Katrā nākamajā taksācijas gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt noteikto ierobežojuma apmēru 600 eiro un 50% no gada apliekamā ienākuma.

Savukārt, ja attaisnotie izdevumi pārcelti no 2017. un iepriekšējiem gadiem, tos iekļauj 2018. gada un turpmāko gadu deklarācijās, bet nepārsniedzot 5 gadus un nepārsniedzot 600 eiro gada limitu.

Ierobežojums iemaksām pensiju fondos

No 2018. gada attaisnotajos izdevumos var iekļaut iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas, lai to kopējais apmērs nepārsniedz 10% no nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu pagarināts līguma darbības termiņš uz 10 gadiem. Tas gan neattiecas uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2017. gada 31. decembrim.

Atvieglojumu piemērošana

Atvieglojumu (200 eiro mēnesī) piemēro par katru apgādājamo, kurš ierakstīts nodokļa grāmatiņā, tajā ienākuma gūšanas vietā, kurā iesniegta nodokļa grāmatiņa.

Apgādājamie ir:

 • nepilngadīgs bērns
 • bērns, apgādībā esošs mazbērns vai audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
 • apgādībā esošs nepilngadīgs brālis vai māsa, kā arī brālis vai māsa, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
 • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem, 3 un vairākiem bērniem vai 5 bērniem, ja bērnu vecums un kritēriji atbilst likumā noteiktajiem;
 • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti;
 • laulātais, vecāki un vecvecāki, ja šīs personas nav strādājošas un tām noteikta invaliditāte, ar nosacījumu, ka tās nesaņem pensiju, u. c. personas.

Kā iesniegt deklarāciju?

 1. Elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
 2. Klātienē – papīra formā VID klientu centros, gan valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Ja deklarācija tiks iesniegta elektroniski, no 1. marta EDS uzrādīs, vai 2018. gadā, aprēķinot un maksājot nodokli, ir izveidojusies tā pārmaksa vai piemaksa. Iesniedzot deklarāciju, EDS automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļa likmi un gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Attaisnoto izdevumu maksājumu čekus par ārstniecību un izglītību Valsts ieņēmumu dienestam var aizsūtīt jau pirms deklarācijas iesniegšanas. Ja tas būs izdarīts, iesniedzot deklarāciju, tajā jau būs iekļauti iepriekš aizsūtītie čeki un attaisnoto izdevumu summas.

Nosūtīt EDS čekus par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem var divos veidos – izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” vai datorā izmantojot EDS sākumekrānā pieejamo sadaļu “Attaisnoto izdevumu dokumenti”, tas palīdz aizpildīt gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumu “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

Izmantojot VID aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”, jebkurā brīdī gada laikā var aizsūtīt savus čekus uz EDS. Tie glabāsies čeku krātuvē (EDS atrodas sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”), un vairs nebūs jāraizējas, ka čeki varētu pazust vai izbalēt.

Deklarācija par 2018. gadu var būt aizpildāma divos veidos – vienkāršotā un detalizētā:

 • ja nodokļu maksātājam ir bijuši tikai attaisnotie izdevumi (paša un/vai ģimenes locekļu), ir piemērojams 2018. gada diferencētais neapliekamais minimums, atšķirīgas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes (20%, 23%, 31,4%), var aizpildīt vienkāršoto deklarācijas versiju.
 • nodokļu maksātājiem, kam ir bijusi ne tikai alga, bet arī citi ienākumi, par kuriem nodoklis nav ieturēts, būs jāaizpilda detalizēta deklarācija. Arī detalizētajā deklarācijā attaisnoto izdevumu čeki, ja tie būs iesūtīti EDS pirms deklarācijas iesniegšanas, būs jau iekļauti.

No 1. marta var iesniegt fiziskās personas gada ienākumu deklarāciju

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

1) par attaisnotajiem izdevumiem;

2) ja taksācijas gada laikā ienākumiem nav piemērots viss noteiktais gada neapliekamais minimums vai

3) ja taksācijas gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 12 000 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pārmaksāto nodokli VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā uz bankas kontu, kuru fiziskā persona ir norādījusi, iesniedzot deklarāciju.

1. marts ir tikai pirmā diena, lai iesniegtu deklarāciju par 2018. gadu.
Līdz 1. jūnijam deklarācija ir jāiesniedz tiem, kam tas ir jādara obligāti,  tostarp saimnieciskās darbības veicējiem, tiem, kas izīrē dzīvokli vai kam ir izveidojusies nodokļu piemaksa u. c. gadījumos.
Brīvprātīgi iesniegt deklarāciju var 3 gadu laikā, t.i., par 2018. gadu līdz pat 2021. gada 31. decembrim.

Ir iespēja čekus par attaisnotiem izdevumiem reģistrēt uzreiz, nekrājot tos uz deklarācijas nodošanas brīdi. VID ir radījis aplikāciju, ko ir iespējams lejuplādēt telefonā no VID mājaslapas. Izmantojot šo aplikāciju, čekus var nofotografēt un iegūto attēlu nosūtīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS). Tādā gadījumā, iesniedzot gada deklarāciju izmantojot EDS, tajā jau būs informācija, ko ir iesnieguši darba devēji, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), un informācija par attaisnotajiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka pati deklarācija jau būs faktiski aizpildīta.

Gada ienākumu deklarācijā iekļaujamās summas

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums līdz 2400 eiro atkarībā no kopējā ienākuma lieluma, kā arī visi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktie:

 • atvieglojumi par apgādībā esošām personām;
 • atvieglojumi papildu atvieglojums personām, kurām ir noteikta invaliditāte;
 • atvieglojumi politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
 • attaisnotie izdevumi par veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
 • veikti ziedojumi un dāvinājumi, tostarp politiskajām partijām ziedojuma un dāvinājuma veidā nodotās summas;
 • veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

Jāņem vērā, ka 2018. gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemērojamā kopējā attaisnoto izdevumu norma ir 600 eiro.

Tāpat jāņem vērā, ka var rasties arī nodokļa parāds, kas ir atmaksājams Valsts Kasē. Biežāk šāda situācija rodas, ja ikmēneša algai tiek piemērots pārlieku liels neapliekamais minimums, kā arī citas situācijas, par kurām vairāk aprakstīts “Kā darba ņēmējam gada beigās var rasties nodokļa pārmaksa vai parāds”.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), neapliekamais minimums un atvieglojumi 2019. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), neapliekamais minimums un atvieglojumi 2019. gadā

2019.gadā turpinās nodokļu reformas ieviestās izmaiņas, kas iedzīvotājiem maciņos atstās nedaudz vairāk naudas nekā pērn. Kādas izmaiņas var sagaidīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji?

 • Neto alga nedaudz izmainīsies pateicoties palielinātajam atvieglojumam par apgādājamiem, kas šogad ir 230 eiro. Tas nozīmē, ka par katru apgādībā esošu personu katru mēnesi pēc nodokļu ieturēšanas paliks par 6 eiro vairāk.
 • Par cik šogad palielinās neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamiem, samazinās ar IIN apliekamais ienākums, kas arī palielinās neto algas apmēru.
 • Lai darba devējs varētu piemērot jauno neapliekamo minimumu un atvieglojumus, nodokļu maksātājam pašam ir jāaktualizē dati savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Pamatojoties uz tajā iekļauto informāciju, darba devējs, aprēķinot algu, piemēro gan neapliekamo minimumu, gan atvieglojumus.

 

Algas nodokļa mēneša un gada likmes

Izmaksājot algu, darba devējs no tās ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir:

• 20% – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;
• 23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro.

Ja nodokļa grāmatiņa darba devējam nav iesniegta, piemēro 23% likmi, arī ja ienākums ir līdz 1667 eiro.

Darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti pie vairākiem darba devējiem, nodokļa grāmatiņu iesniedz tajā ienākuma gūšanas vietā, kura tiek uzskatīta par galveno.

 1. gadā mainās apliekamās summas un likmes gada ienākumam:

• 20% – gada ienākumam līdz 20 004 eiro;
• 23% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro;
• 31,4% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro.

Lielāks neapliekamais minimums

No 2019. gada 1. janvāra ir palielināts maksimālais neapliekamais minimums – 230 eiro, ko piemēro algām līdz 440 eiro mēnesī, 2018. gadā tas bija 200 eiro.

Darba devējs, kuram ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto neapliekamo minimumu. VID prognozētais neapliekamais minimums ir no 0 līdz 230 eiro. Maksimālo neapliekamo minimumu 230 eiro piemēro ienākumiem līdz 440 eiro mēnesī, savukārt ja ienākumi pārsniedz 1100 eiro mēnesī, neapliekamo minimumu nepiemēro vispār.

Diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots par taksācijas gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Tā aprēķināšanai ņem vērā:

• nodokļu maksātāja visus apliekamos gada ienākumus;
• maksimālo gada neapliekamo minimumu;
• gada apliekamo ienākumu, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;
• gada apliekamo ienākumu, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Gada maksimālais neapliekamais minimums, diferencētā minimuma aprēķināšana ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 676.

Darba ņēmējs nodokļus no algas samaksā ar darba devēja starpniecību. No darba ņēmējam noteiktās darba algas (bruto) tiek ieturēta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) darba ņēmēja daļa – vispārējā gadījumā 11%. (VSAOI kopējā likme ir 35,09%; darba devējs maksā 24,09%. Tie ir darba devēja izdevumi un darba algas apmēru neietekmē.)

Darbavietā, kurā ir iesniegta nodokļa grāmatiņa, pirms aprēķināt un ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli, algai piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja apgādājamie ierakstīti grāmatiņā, kā arī papildu atvieglojumus, piemēram, par invaliditāti, ja par to ir norāde nodokļa grāmatiņā.

Kā darba ņēmējam gada beigās var rasties nodokļu pārmaksa vai parāds

Diferencētā neapliekamā minimuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) progresīvās likmes piemērošana var radīt situāciju, ka gada beigās rodas IIN pārmaksa vai parāds. Nodokļu starpība var veidoties galvenokārt:

• tiem, kam ir vairāki ienākumu avoti (autoratlīdzības, pensija u.c.);
• tiem, kas iepriekšējā gadā nav strādājuši pilnu gadu, vai kam iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, jaunieši, kas uzsākuši strādāt, vai personas, kas atgriezušās darbā, pēc pārtraukuma);
• tiem, kas ir mainījuši darbavietu.

Ko var darīt, lai neveidotos parāds? Lai nebūtu jāveic papildu iemaksas budžetā, darbinieks, var iesniegt grāmatvedim savā darbavietā rakstveida lūgumu piemērot ienākumiem 23 % likmi. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiks aprēķināts gada ienākums, gada laikā samaksātie nodokļi un, ja būs radusies nodokļu pārmaksa, šo summu varēs no valsts atgūt.

Lielāks neapliekamais minimums pensionāriem

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” atsevišķi ir noteikts neapliekamais minimums pensionāriem. 2019. gadā pensionāra neapliekamais minimums ir 270 eiro mēnesī (2018.– 250 eiro).

Pensionāra neapliekamo minimumu pensijai piemēro pensijas izmaksātājs. Arī pensijai tās izmaksātājs piemēro IIN progresīvo likmi (pensijai līdz 1667 eiro – 20%; pensijai virs 1667 eiro – 23%). Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksātajai pensijai piemēro neapliekamo minimumu 270 eiro mēnesī, kā arī 20% likmi pensijai līdz 1667 eiro neatkarīgi no tā, kur pensionārs ir iesniedzis savu algas nodokļa grāmatiņu.

Strādājošiem pensionāriem neapliekamo minimumu algai nepiemēro. Taču ja strādājošs pensijas saņēmējs algas nodokļa grāmatiņu ir iesniedzis darbavietā un nodokļa grāmatiņā ir ierakstījis apgādājamos, kā arī norādījis, uz invaliditāti (ja tāda ir), darba devējs šos atvieglojumus ņem vērā algas aprēķinā, samazinot mēneša apliekamo ienākumu.

kā mainās algas aprēķins 2018.gadā

Darbinieku algu aprēķini 2018. gadā – kas mainās?

Īsumā par nosacījumiem un likmēm, kas ir jāņem vērā algas aprēķinā no 2018. gada 1. janvāra. Piemēri par algu aprēķinu un likmju pielietojumu algota darba ienākumam.

Minimālā alga

No 2018. gada minimālā alga palielinās uz 430 EUR no pašreizējās – 380 EUR.

Sociālās iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) palielinās no 34,09% uz 35,09%, no kuriem darba devējam būs jāmaksā 24,09%, bet no darba ņēmēja algas tiks ieturēti 11%.

Nodokļa likme

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes nosaka likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. pants. IIN likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir:

 • 20% – gada ienākumam (izņemot likuma par IIN 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus) līdz 20 000 EUR;
 • 23% – gada ienākuma (izņemot likuma par IIN 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus) daļai, kas pārsniedz 20 000 EUR, bet nepārsniedz 55 000 EUR;
 • 31,4% – gada ienākuma (izņemot likuma par IIN 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus) daļai, kas pārsniedz 55 000 EUR.

Citas likmes un ienākumu veidi, uz kuriem tās attiecas, ir noteikti likuma par IIN 15. panta 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.daļā.

Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir:

 • 20% – mēneša ienākumam līdz 1667 EUR;
 • 23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR.

Ja nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algota darba ienākumam piemēro nodokļa likmi 23% apmērā.

Attaisnotie izdevumi

Ja nodokļa maksātāja taksācijas gada ienākums nepārsniedz 20 000 EUR, nodokļa aprēķinā apliekamo ienākumu samazina par summu, ko veido attaisnotie izdevumi, diferencētais neapliekamais minimums un likumā noteiktie atvieglojumi.

Ja nodokļa maksātāja taksācijas gada ienākums pārsniedz 20 000 EUR (mēneša ienākums – 1667 EUR), ienākuma daļu, kas pārsniedz 20 000 EUR (1667 EUR mēnesī), var samazināt par summu, ko veido attaisnotie izdevumi un likumā noteiktie atvieglojumi tikai tad, ja ar nodokļa maksātāja gada ienākumiem līdz 20 000 EUR (1667 EUR mēnesī) nepietiek, lai segtu minētos atskaitījumus.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var saņemt IIN atmaksu likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajos gadījumos un apmērā, piemērojot nodokļa likmi 20%.

Neapliekamais minimums

Taksācijas gada laikā ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēro Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Informāciju par darba ņēmējam piemērojamo VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, paziņo darba devējam katru gadu līdz 1. janvārim un 1. augustam.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Atkarībā no nodokļa maksātājam aprēķinātā gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra nodokļa maksātajam var veidoties IIN piemaksa un pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, kā arī IIN pārmaksa.

Mainīts arī pensionāram piemērojamais gada neapliekamais minimums:

 • 2018. gadā – 3000 EUR;
 • 2019. gadā – 3240 EUR;
 • no 2020. gada – 3600 EUR.

Atvieglojumi

Likumā par IIN sākot ar 01.07.2018. nodokļa maksātājam paredzēts papildu atvieglojums par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir:

 • bērns vecumā līdz 3 gadiem;
 • 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz 1 ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;
 • 5 bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

No gada apliekamo ienākumu apmēra drīkst atskaitīt nodokļa maksātāja un viņa ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, nepārsniedzot 50% no nodokļa maksātāja ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 EUR. Ja izdevumos iekļauj attaisnotos izdevumus par ģimenes locekļiem, tad ne vairāk kā 600 EUR par katru ģimenes locekli.

1. piemērs.

Darbinieka mēneša bruto alga ir 2500 EUR, viņa apgādībā ir 3 personas, un darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Nosacījumi, kas ir spēkā:

 • diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro, jo mēneša ienākums pārsniedz 1000 EUR;
 • VSAOI likme darba ņēmējam ir 11%;
 • nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī;
 • mēneša ienākumu slieksnis, līdz kuram piemēro nodokļa likmi 20% apmērā, ir 1667 EUR.

1.solis

 • ienākums līdz mēneša ienākumu 1.slieksnim: 1667 EUR;
 • VSAOI: 2500 x 11% = 275 EUR;
 • atvieglojumi par 3 apgādībā esošām personām: 200 x 3 = 600 EUR;
 • apliekamais ienākums: 1667 – 275 – 600 = 792 EUR;
 • IIN: 792 x 20% = 158,40 EUR.

2.solis

 • ienākums virs mēneša ienākumu 1.sliekšņa: 2500 – 1667 = 833 EUR;
 • IIN: 833 x 23% = 191,59 EUR.
 • IIN kopā: 158,40 + 191,59 = 349,99 EUR.

Darbiniekam izmaksājamā summa: 2500 – 275 – 349,99 = 1875,01 EUR.

2. piemērs.

Noteiktā mēneša bruto alga darbiniekam ir 2400 EUR, viņa apgādībā ir 1 persona, un darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa (tā nav iesniegta arī nevienā citā vietā).

Nosacījumi, kas ir spēkā:

 • algota darba ienākumam piemēro nodokļa likmi 23% apmērā, jo nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu;
 • darba devējs atvieglojumus nepiemēro, jo nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, līdz ar to grāmatvedim nav attiecīgās informācijas;
 • IIN pārmaksu var saņemt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju;
 • diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro, jo mēneša ienākums pārsniedz 1000 EUR;
 • VSAOI likme darba ņēmējam – 11%;
 • nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī.

Aprēķins:

 • ienākums: 2400 EUR;
 • VSAOI: 2400 x 11% = 264 EUR;
 • ar IIN apliekamais ienākums: 2400 – 264 = 2136 EUR;
 • IIN: 2225 x 23% = 491,28 EUR;
 • izmaksai: 2400 – 491,28 = 1908,72 EUR.

Gada ienākumu deklarācijā norāda:

 • ienākumi gadā: 2400 x 12 = 28 800 EUR;
 • VSAOI: 28 800 x 11% = 3168 EUR;
 • atvieglojumi gadā: 200 x 12 = 2400 EUR;
 • apliekamais ienākums: 20 000 (minimālais slieksnis) – 3168 – 2400 = 14 432 EUR;
 • IIN no minimālās likmes: 14 432 x 20% = 2886,40 EUR;
 • darba vietā avansā ieturēts IIN: 491,28 x 12 = 5895,36 EUR;
 • IIN pārsnieguma summai: 28 800 – 20 000 (pārsniegums) x 23% = 2024 EUR;
 • IIN kopā: 2886,40 + 2024 = 4910,40 EUR;
 • IIN pārmaksa: 4910,40 – 5895,36 = -984,96 EUR.
Nodokļu nosacījumi strādājošiem skolēniem

Darbs skolēniem un jauniešiem – kādi nodokļu nosacījumi jāņem vērā

Skolēnu vasaras darbs brīvlaikā, kā arī jauniešu vēlme piepelnīties paralēli mācībām ir ierasta lieta. Ar kādiem nodokļu nosacījumiem ir jārēķinās gan skolēniem, gan viņu vecākiem, kā arī uzņēmējiem, kas piedāvā darbu jauniešiem?

Nodokļu samaksas nosacījumi

Nodokļu samaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir jauniešu darba devējam:

1) vispārējais nodokļu maksāšanas režīms;
2) darba devējs ir MUN maksātājs;
3) darba devējs ir lauksaimnieks.

Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms

 • Darba devējs no skolnieka algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 23% un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 34,09% apmērā – 10,50% darba ņēmēja VSAOI daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 23,59% VSAOI daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.
 • VSAOI neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem.
 • Darba devējam ir tiesības algai piemērot ar IIN neapliekamo minimumu 60 EUR apmērā, ja ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
 • Skolēnam ir tiesības iesniegt VID gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu IIN pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un darba vietā piemērotā minimālā neapliekamā minimuma starpības.
 • Ja bērns strādā tikai vasaras brīvlaikā (1. jūnijs – 31. augusts), bērna vecāks saglabā nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošo personu, ja bērns ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.

Darba devējs – mikrouzņēmums

 • Darba devējs – MUN* maksātājs – neatkarīgi no bērna vecuma neietur VSAOI un IIN – tie veido daļu no MUN, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma.
 • Laika periodā, kamēr skolēns ir MUN maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā. Tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.

Darba devējs – lauksaimnieks

 • Ja skolēns vasarā strādā lauku darbos – augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa (SLIN) likme 15% apmērā, bet ne mazāk kā 0,70 EUR katrā nodarbinātības dienā.
 • Viens no vecākiem saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja bērns ir jaunāks par 18 gadiem, kā arī, ja bērns ir vecumā no 18 līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, un vasaras brīvlaikā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu.

Algas nodokļu grāmatiņa un apgādības noformēšana

Skolēni, kas vēlas strādāt vasaras brīvlaikā vai paralēli mācībām, algas nodokļa grāmatiņu var saņemt klātienē, vēršoties VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 19 gadu vecumam) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, nodokļu atvieglojumu piemērošana par apgādībā esošo bērnu tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski. Visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformēšanu vai atjaunošanu, ir veicamas elektroniski, izmantojot VID EDS. Tas ir veicams izvēloties algas nodokļa grāmatiņas sadaļu “Apgādājamie” un nospiežot izvēli “Pievienot apgādībā esošu personu”.

 

* – mikrouzņēmuma nodoklis

Pieteikties konsultācijai