Administratīvās atbildības likums 2020 1. jūlijs
 1. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, bet Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss spēku zaudēja.

Administratīvās atbildības likums (AAL) regulē administratīvās atbildības procesu, piemēram, kāds ir noilguma termiņš, pārsūdzēšanas kārtība u.c. Spēku zaudējušā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa jēdziena “lietvedība” vietā AAL izmantots jēdziens “process”.

Pārkāpumus un sodus regulē nozaru likumi, pašvaldību saistošie noteikumi un Eiropas Savienībā tieši piemērojamie tiesību akti. Tagad Latvijā var izpildīt citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī pieņemtu nolēmumu.

Jauna administratīvo sodu sistēma

Administratīvās atbildības likumā (AAL) noteiktā sodu sistēma paredz:

 • pamatsodus:
  • brīdinājums – izsaka rakstveidā;
  • naudas sods – tiek izteikts naudas soda vienībās, nevis eiro (viena naudas soda vienība ir 5 EUR); lēmumā par naudas soda piemērošanu jānorāda gan naudas soda vienībās, gan naudas soda summa eiro;
 • papildsodus:
  • tiesību atņemšana – no 1 mēneša līdz 5 gadiem; beidzoties tiesību atņemšanas termiņam, tiesības jāiegūst no jauna;
  • tiesību izmantošanas aizliegums – no 1 mēneša līdz 2 gadiem; beidzoties tiesību izmantošanas aizlieguma termiņam, tiesības nav jāiegūst no jauna.

Naudas soda apmērs un starptautiskā sadarbība administratīvo sodu izpildē

Minimālais naudas sods gan nozares likumā, gan pašvaldības saistošajos noteikumos – 2 naudas soda vienības (10 eiro).

Maksimālais naudas sods:

 • nozares likumā:
  • fiziskai personai – 400 naudas soda vienības (2 000 eiro),
  • juridiskai personai – 4 000 naudas soda vienības (20 000 eiro).
 • pašvaldību saistošajos noteikumos:
  • fiziskai personai – 100 naudas soda vienības (500 eiro),
  • juridiskai personai – 300 naudas soda vienības (1 500 eiro).

Starptautiskā sadarbība administratīvo sodu izpildē

 • par naudas sodiem,
 • par procesuālajiem izdevumiem,
 • ja piedzenamā summa pārsniedz 70 eiro.

Būtiskās atšķirības Administratīvās atbildības likumā (AAL)

AAL ir būtiskas atšķirības, salīdzinot ar spēku zaudējušo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

 1. Netiek ņemta vērā vainas pakāpe.
 2. Izslēgta administratīvā pārkāpuma atkārtotība gan kā kvalificējošā pazīme, gan kā atbildību pastiprinošs apstāklis.
 3. Vainīgajam jāsedz procesuālie izdevumi.
 4. Personu var sodīt atkārtoti.
 5. Ceļu satiksmē netiek paredzēti īpaši apstākļi, kas varētu mīkstināt vai pastiprināt atbildību.
 6. Nav sodu iekļaušanas, t.i., vieglākais smagākajā, sods piemērojams par katru pārkāpumu atsevišķi.
 7. Nosakot administratīvā soda veidu un apmēru, jāņem vērā:
  • izdarītā pārkāpuma raksturs;
  • pie atbildības saucamās fiziskās personas personība;
  • pie atbildības saucamās juridiskās personas reputācija;
  • mantiskais stāvoklis;
  • pārkāpuma izdarīšanas apstākļi;
  • atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi;

Administratīvās atbildības likuma (AAL) ietvaros konfiskācijai var pakļaut:

 • administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rezultātā iegūto mantu;
 • administratīvā pārkāpuma izdarīšanas priekšmetu;
 • ar administratīvo pārkāpumu saistīto mantu.

Jāņem vērā, ka konfiskācija nav administratīvais sods, bet gan procesuāla darbība.

Procesuālie dokumenti

Turpmāk nebūs administratīvo pārkāpuma protokolu un administratīvo sodu neuzliek tiesa. To vietā būs dažāda veida lēmumi:

  • par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu,
  • par personas saukšanu pie atbildības,
  • par soda piemērošanu,
  • par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu u.c.

Lēmumā jābūt iekļautai šādai informācijai:

  • administratīvā pārkāpuma lietas numurs;
  • lēmuma pieņemšanas laiks un vieta;
  • lēmuma pieņēmēja vārds un uzvārds, iestāde, kuru viņš pārstāv, kā arī amats vai koleģiālās iestādes sastāvs;
  • ziņas par personu, kuru lēmums skar un šīs personas pārstāvi vai aizstāvi, ja tāds ir;
  • lēmuma pieņemšanas tiesiskais pamats;
  • nolēmums;
  • informācija par lēmuma pārsūdzēšanu;
  • citas nepieciešamās ziņas.

Vairākus lēmumus var apvienot vienā procesuālajā dokumentā.

 

Lai vieglāk varētu orientēties administratīvās atbildības un pārkāpumu līkločos, nozaru likumi, kā arī vietnes likumi.lv datubāzē iekļautie pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu persona ir saucama pie administratīvās atbildības, apkopoti Administratīvās atbildības ceļvedī.

Call Now ButtonPieteikties konsultācijai