2018. gada ienākumu deklarācija

Sākot ar 1. martu un līdz pat 3.jūnijam var iesniegt 2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, lai
•  piemērotu gada diferencēto neapliekamo minimumu,
•  progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes,
•  deklarētu attaisnotos izdevumus.

Iesniedzot 2018. gada iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, jārēķinās, ka, summējot ienākumus gadā, var rasties situācija, ka nodoklis nav ieturēts pilnā apmērā vai arī samaksātais IIN 2018. gadā ir bijis lielāks, nekā sarēķinot visus ienākumus kopā gada griezumā. Turklāt 2018. gadā nodokļa pārmaksa jeb maksimālā atgūstamā summa par attaisnotajiem izdevumiem ir 20%.

Ja gada iedzīvotāju ienākumu deklarācijas sagatavošana rada raizes vai neskaidrības, varat griezties pēc palīdzības pie mūsu grāmatvežiem. Lai vienotos par konsultācijas laiku un samaksu, zvaniet pa telefonu 📞28662328 vai rakstiet uz e-pastu 📧 gramatvede@ilgak.lv

Mēneša un gada neapliekamais minimums

Kā piemēro mēneša un gada neapliekamo minimumu

Ja darbavietā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, darba devējs, izmaksājot mēnešalgu, piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. VID to nosaka, ņemot vērā personas iepriekš saņemtos ar nodokli apliekamos ienākumus, un noteikto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu paziņo darba devējam divas reizes gadā – līdz 1. augustam un līdz 1. janvārim. Savu prognozēto neapliekamo minimumu katrs pats var apskatīties EDS algas nodokļa grāmatiņā.
2018. gadā maksimālais neapliekamais minimums bija 200 eiro mēnesī, ko piemēroja algai līdz 440 eiro mēnesī jeb līdz 5280 eiro gadā. Ienākumiem no 440 līdz 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums pieaugot algas apmēram, samazinājās, savukārt ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī jeb 12 000 eiro gadā neapliekamais minimums netiek piemērots vispār.

Gada diferencētais neapliekamais minimums

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro personas gada ienākumam (summējot visus gūtos mēneša ienākumus), iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, ņemot vērā nodokļu maksātāja gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru, kā arī šādus lielumus:
•  VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu;
•  maksimālo gada neapliekamo minimumu (2018. gadā – 2400 eiro);
•  gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (2018. gadā – 5280 eiro);
•  gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu (2018. gadā – 12 000 eiro).

Gada diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts saskaņā ar šādu Ministru Kabineta noteiktu formulu:

GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur
K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
K = GNMmax / (AImax – AImin);
GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;
GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums;
AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs;
AImin– gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;
AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Var rasties situācija, ka gada diferencētais neapliekamais minimums atšķiras no gada laikā piemērotās prognozēto mēneša neapliekamo minimumu summas, piemēram, gadījumos, kad ienākumi bijuši mainīgi vai atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem. Ja minētie lielumi atšķiras, radusies starpība palielina vai samazina maksājamā nodokļa apmēru. Tādējādi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var izrādīties, ka izveidojies nodokļu parāds un šī starpība jāatgriež valstij. Parāds var rasties arī piemērojot IIN neatbilstoši visiem gūtajiem ienākumiem, jo IIN progresīvās likmes tiek piemērotas algai un tai pielīdzinātiem ienākumiem – autoratlīdzībai, uzņēmuma līguma gadījumā, pensijai.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Kopš 2018. gada mēneša ienākumam – darbavietā, kurā iesniegta nodokļa grāmatiņa, tiek piemērotas divas likmes: algai līdz 1667 eiro – 20%, virs 1667 eiro – 23%. Gada ienākumiem piemēro trīs IIN likmes – 20%, 23% un 31,4%.

Autoratlīdzības gadījumā gada laikā tās izmaksātājs piemēro 20% likmi neatkarīgi no autoratlīdzības apmēra. Līdz ar to var veidoties situācija, ka autoratlīdzības saņēmējam pēc deklarācijas iesniegšanas nodoklis ir jāpiemaksā, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 20 004 eiro.

Autoratlīdzību saņēmējiem jāņem vērā, ka personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai atlīdzības apmērs pie darba devēja ir mazāks par minimālās algas apmēru (430 eiro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā. Savukārt saimnieciskās darbība veicējiem gada deklarācijas iesniegšana ir obligāta.

Pensionāriem neapliekamais minimums un progresīvā IIN likme tiek piemērota pensijas izmaksāšanas brīdī

Neapliekamo minimumu pensionāriem, t.i., 2018. gadā 250 eiro mēnesī, neatkarīgi no tā, kur pensionārs ir iesniedzis savu algas nodokļa grāmatiņu, piemēro pensijas izmaksātājs. Tāpat arī izmaksāšanas brīdī no pensijas, kas pārsniedz 250 eiro, pensijas izmaksātājs ietur IIN 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro jeb 20 004 eiro gadā un 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR mēnesī.

Pensionāram bez neapliekamā minimuma var tikt piemēroti arī citi atvieglojumi, piemēram, saistībā ar invaliditāti.

Ja pensija ir pensionāra vienīgais ienākums un tā nesasniedz 55 000 eiro gadā, nodokļu deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai veiktu IIN pārrēķinu par gada ienākumu summu, ir brīvprātīga.

Ja pensija nav vienīgais ienākums, ir jāiesniedz VID 2018. gada ienākumu deklarācija, lai precizētu piemēroto neapliekamo minimumu un attiecīgi nomaksāto IIN. Iesniedzot ienākumu deklarāciju, gada ienākuma nodokļa aprēķināšanai visus ienākumi tiek summēti. Tā rezultātā var veidoties gan nodokļa pārmaksa, gan arī parāds, kuru būs nepieciešams samaksāt.

Nodokļu atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem

Atgūt var nodokli par attaisnotiem izdevumiem līdz 600 eiro gadā. Kā pārceļ lielākas summas?

No 2018. gada ir noteikta jauna attaisnoto izdevumu norma. Par 2018. gadu var atgūt nodokli no 600 eiro attaisnotajiem izdevumiem, un limits 600 eiro attiecas uz:
izdevumiem ārstniecībai, izglītībai, bērnu interešu pulciņiem, ziedojumiem, dāvinājumiem, tai skaitā ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajām partijām, kā arī uz izdevumiem par zobārstniecību, plānotām medicīniskām operācijām, olšūnu punkciju, endoprotēzēm.

Attaisnotajos izdevumos iekļaujamā summa nevar pārsniegt 50% no gada apliekamā ienākuma summas, t.i., summas, kurai piemēro IIN pēc neapliekamā minimuma, visu atvieglojumu piemērošanas. Nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ja IIN nav maksāts, attaisnojuma dokumentus par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem var iesniegt kāds no ģimenes locekļiem, kurš iedzīvotāju ienākuma nodokli ir maksājis, vai arī persona savus izdevumus var pārnest uz nākamajiem 3 taksācijas gadiem. Arī attaisnotos izdevumus virs 600 eiro pārceļ uz nākamajiem 3 gadiem. Ziedojumi un dāvinājumi netiek pārcelti uz nākamajiem gadiem. Šo pārsnieguma summu atskaita no apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem 3 gadiem pēc konkrētā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas. Katrā nākamajā taksācijas gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt noteikto ierobežojuma apmēru 600 eiro un 50% no gada apliekamā ienākuma.

Savukārt, ja attaisnotie izdevumi pārcelti no 2017. un iepriekšējiem gadiem, tos iekļauj 2018. gada un turpmāko gadu deklarācijās, bet nepārsniedzot 5 gadus un nepārsniedzot 600 eiro gada limitu.

Ierobežojums iemaksām pensiju fondos

No 2018. gada attaisnotajos izdevumos var iekļaut iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas, lai to kopējais apmērs nepārsniedz 10% no nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu pagarināts līguma darbības termiņš uz 10 gadiem. Tas gan neattiecas uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2017. gada 31. decembrim.

Atvieglojumu piemērošana

Atvieglojumu (200 eiro mēnesī) piemēro par katru apgādājamo, kurš ierakstīts nodokļa grāmatiņā, tajā ienākuma gūšanas vietā, kurā iesniegta nodokļa grāmatiņa.

Apgādājamie ir:

  • nepilngadīgs bērns
  • bērns, apgādībā esošs mazbērns vai audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
  • apgādībā esošs nepilngadīgs brālis vai māsa, kā arī brālis vai māsa, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
  • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem, 3 un vairākiem bērniem vai 5 bērniem, ja bērnu vecums un kritēriji atbilst likumā noteiktajiem;
  • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti;
  • laulātais, vecāki un vecvecāki, ja šīs personas nav strādājošas un tām noteikta invaliditāte, ar nosacījumu, ka tās nesaņem pensiju, u. c. personas.

Kā iesniegt deklarāciju?

  1. Elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
  2. Klātienē – papīra formā VID klientu centros, gan valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Ja deklarācija tiks iesniegta elektroniski, no 1. marta EDS uzrādīs, vai 2018. gadā, aprēķinot un maksājot nodokli, ir izveidojusies tā pārmaksa vai piemaksa. Iesniedzot deklarāciju, EDS automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļa likmi un gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Attaisnoto izdevumu maksājumu čekus par ārstniecību un izglītību Valsts ieņēmumu dienestam var aizsūtīt jau pirms deklarācijas iesniegšanas. Ja tas būs izdarīts, iesniedzot deklarāciju, tajā jau būs iekļauti iepriekš aizsūtītie čeki un attaisnoto izdevumu summas.

Nosūtīt EDS čekus par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem var divos veidos – izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” vai datorā izmantojot EDS sākumekrānā pieejamo sadaļu “Attaisnoto izdevumu dokumenti”, tas palīdz aizpildīt gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumu “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

Izmantojot VID aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”, jebkurā brīdī gada laikā var aizsūtīt savus čekus uz EDS. Tie glabāsies čeku krātuvē (EDS atrodas sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”), un vairs nebūs jāraizējas, ka čeki varētu pazust vai izbalēt.

Deklarācija par 2018. gadu var būt aizpildāma divos veidos – vienkāršotā un detalizētā:

  • ja nodokļu maksātājam ir bijuši tikai attaisnotie izdevumi (paša un/vai ģimenes locekļu), ir piemērojams 2018. gada diferencētais neapliekamais minimums, atšķirīgas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes (20%, 23%, 31,4%), var aizpildīt vienkāršoto deklarācijas versiju.
  • nodokļu maksātājiem, kam ir bijusi ne tikai alga, bet arī citi ienākumi, par kuriem nodoklis nav ieturēts, būs jāaizpilda detalizēta deklarācija. Arī detalizētajā deklarācijā attaisnoto izdevumu čeki, ja tie būs iesūtīti EDS pirms deklarācijas iesniegšanas, būs jau iekļauti.
Call Now ButtonPieteikties konsultācijai