Darba devēja dāvana

 Ja darba devēja dāvana darbiniekam pārsniedz 14,23 EUR, darba devējam ir pienākums no šīs summas pārsnieguma maksāt gan IIN, gan VSAOI. Ja ir dāvināta kāda lieta – nevis nauda, gan IIN, gan VSAOI aprēķināmas no darbinieka dāvanas vērtības, t.i. no šīs lietas tirgus vērtības un darba devēja izdevumiem iegādājoties konkrēto dāvanu.

Ja dāvana darbiniekam dzimšanas dienā vai Ziemassvētkos ir daļa no darba samaksas, darba devējam jāievēro atbilstošais nodokļu regulējums.

Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāja ienākuma nodokli” (likums par IIN) 8.panta 2.daļai algas nodoklis maksājams par darba algu, prēmiju, vienreizēju un sistemātisku atlīdzību un citiem ienākumiem, ko darbinieks saņem uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata. Savukārt Ministru kabineta noteikumos Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” paredzēts, ka algas nodoklis jāmaksā par jebkuriem darbiniekam izdarītajiem maksājumiem vai labumu, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās no darba devēja.

Savukārt likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 1.daļā paredzēts, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) maksājamas par visiem algotā darbā aprēķinātajiem ienākumiem, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Atbilstoši likuma par IIN 9.panta 1.daļas 32.1punktam gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta darba devēja dāvana, kas taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 EUR.

Turklāt jāatceras, ka darba samaksas jēdzienā ietverta visa veida atlīdzība par darbu, kuru darba devējs tieši vai netieši izmaksā darba tiesisko attiecību ietvaros, izņemot valsts apdrošināšanas iemaksas. DL ir noteikts, ka atlīdzība par darbu var izpausties ne vien kā darba alga, bet arī piemaksas un prēmijas. Tomēr visas iespējamās dzīves situācijas nav paredzamas, tādēļ tās nav noregulētas ar likuma palīdzību. Arī atlīdzības par darbu veidi var būt dažādi. Tādējādi izšķirošais faktors darbiniekam nodota labuma atzīšanā par darba samaksu ir tā saistība ar darbu darba devēja labā un līdz ar to – tā atlīdzības raksturs.

Ja uzņēmuma darba kārtības noteikumos ir paredzētas dāvanas darbiniekiem saistībā ar viņu darbu uzņēmumā kā papildu atbalsts nozīmīgos dzīves gadījumos, tad tās ir uzskatāma par darba samaksas sastāvdaļu un ir izmaksājamas, iestājoties attiecīgajam dzīves brīdim.

Pieteikties konsultācijai